top of page

WOJSKOWE KOŁO ŁOWIECKIE
NR 288 "DANIEL" W GDYNI

Data powstania: l marca 1957 r.

Obecny Zarząd  Koła w składzie :

Prezes :  Zbigniew Kulinkowski

Łowczy :  Marcin Dzięcielski

Podłowczy :  Tomasz Giz

Skarbnik :  Ryszard Zadrąg

Sekretarz :  Paweł Kieliba

 

 

W skład pierwszego Zarządu Koła  weszli Koledzy : Bogdan Klimecki - prezes, Stanisław Samek - łowczy, sekretarz, Krzysztof Mróz - skarbnik, Robert Dyduch - przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

Ze składu Zarządów które działały w pierwszym dwudziestoleciu istnienia Koła jest wśród nas Kol. Michał Cieluch, z którego wiedzy i doświadczenia korzystamy.

 

Koło zostało odznaczone Brązowym i Srebrnym Medalem Zasługi Łowieckiej  w roku  2007 i 2012.

Brązowymi Medalami Zasługi Łowieckiej zostali odznaczeni : Józef Le1ewski, Władysław Wąsiewski, Franciszek Wieczorek, Krzysztof Mróz, Szczepan Szymanowski, Andrzej Cieluch, Michał Cieluch, Andrzej Ptaszyński , Jan Waraksa Zygmunt Dzięcielski , Zbigniew Kulinkowski, Paweł Kieliba, Mirosław Lech, Antoni Miotk, Roman Świrski. Srebrnymi Medalami Zasługi Łowieckiej zostali odznaczeni : Władysław Wąsiewski, Krzysztof Mróz, Szczepan Szymanowski, Michał Cieluch, Andrzej Ptaszyński (pośmiertnie), Zbigniew Kulinkowski. Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej został uhonorowany Krzysztof Mróz i Michał Cieluch. Medal Zasłużony dla Łowiectwa Ziemi Gdańskiej otrzymali: Michał  Cieluch, Antoni Miotk, Krzysztof Mróz,  Szczepan Szymanowski,.

W bieżącym roku Koło zostało odznaczone Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej a do grona Kolegów odznaczonych medalami Zasługi Łowieckiej dołączyli Koledzy : Srebrne Medale otrzymali : Zygmunt Dzięcielski, Mirosław Lech i Andrzej Cieluch, Brązowe Medale otrzymali : Marcin Dzięcielski, Andrzej Stenka i Kazimierz Wyrwiak.

 

WKŁ " Daniel" powstało przy Wyższej Szkole Marynarki Wojennej w Gdyni w strukturach Wojskowego Związku Łowieckiego. W dniu 1 marca 1957 roku na wniosek grupy oficerów i podoficerów z WSMW przydzielono Kołu Obwód Łowiecki nr 76 o powierzchni 6100 ha w okolicach miejscowości Luzino, a jednocześnie zarejestrowano Koło w Rejestrze wojskowych Kół Łowieckich. Założenie i zarejestrowanie nowego Koła spowodowały wzrost zainteresowania łowiectwem wśród kadry i pracowników cywilnych uczelni. W związku z tym już w końcu 1957 roku Koło liczyło 15 członków.

W latach 1959-1960 Koło zmagało się z dużymi trudnościami finansowymi. Pozyskanie zwierzyny było niewielkie, a składki nie mogły zaspokoić bieżących potrzeb. Karmę na dokarmianie trzeba było kupować, gdyż Koło nie posiadało własnych pól uprawnych. Dodatkowo Rozporządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 29 lutego 1960 roku zobowiązano Koła łowieckie do utrzymywania co najmniej 1 strażnika łowieckiego. Zatrudniono leśniczego i członka Koła - Władysława Wąsiewskiego.

          Wojskowy Związek Łowiecki zlikwidowano w czerwcu 1960 roku, a WKŁ" Daniel " wraz z innymi Kołami o podobnym charakterze włączono do PZŁ. W 1961 roku ZG PZŁ zmienił numerację obwodów. Dotychczasowy obwód 76 otrzymał numer 188. Rok 1965 zastał Koło w obliczu konieczności odnowienia tenut dzierżawnych, wyboru nowych władz, w tym czasie dokonywano w Kraju nowego podziału łowisk. Obwód 188 podzielono na 2 części: północną nr 188 i południową 190. Obwód 188 pozostawiono WKŁ " Daniel ", a 190 przydzielono nowopowstałemu KŁ im. Wojskiego w Gdyni.
W zamian za utraconą część dzierżawy Kołu zaproponowano obwód nr 176 w okolicy Chynowa i Gniewina, pomysł ten ze względu na zmniejszającą się liczbę członków odrzucono. W 1967 roku po raz pierwszy zdobyto pod dzierżawę skrawek gruntu rolnego od Kółka Rolniczego w Barłominie, celem uprawy pod karmę dla zwierzyny.

W kolejnych latach kupowaliśmy działki i pole w rejonie Wyszecina co pozwoliło na stworzenie siedziby Koła w terenie. W maju 1968 roku Koło wzięło udział w akcji zalesiania terenu, w czasie której zasadzono 1000 drzew przy drogach Gminy - Luzino. W listopadzie 1973 Koło wystąpiło do ZW PZŁ o przyznanie drugiego obwodu łowieckiego. Na początku 1975 roku podpisano umowy dzierżawne na kolejne 10 lat, a Kołu został przyznany obwód 190. l kwietnia 1976 roku dokonano weryfikacji numerów obwodów łowieckich.

Obwód 188 otrzymał numer 31, a 190 - 34.   

Kilkuletnie próby introdukcji bażanta w obwodzie łowieckim 34  zakończyły się fiaskiem.                     Rok 1986 zapisał się w historii Koła jako okres bardzo pracowity: wybudowano drewniany domek na 30 rocznicę Koła, stawiano nowe ambony i paśniki, uprawiano ziemniaki, brukiew, saradelę i owies na poletku w Wyszeckiej Hucie, oraz na poletkach leśnych przydzielonych z nadleśnictwa.

  Dzięki dużemu zaangażowaniu i operatywności kol. Zbigniewa Kulinkowskiego w 1996 roku zarząd Koła pomyślnie przeprowadził akcję kupna na własność działki siedliskowej nr 7/1 o pow. 0,198 ha, oraz dotychczas dzierżawionego poletka (działka nr11/1) o pow. 1,22 ha obie położone w miejscowości Wyszecka Huta.

Nadwyżki finansowe Koło zaczęło składować na specjalnych  kontach, co pozwoliło snuć plany o budowie nowego, murowanego domku.  

Jubileusz 40-lecia powstania Koła obchodzono bardzo hucznie w „Dampcówce” dnia7 czerwca 1997 roku.         

Snucie planów o murowanym domku zaczęło się ziszczać i w marcu roku 2000. Przy dużym nakładzie sił kolegów Zygmunta Domasiewicza, Piotra Raciborskiego i Michała Cielucha, rozpoczęto budowę murowanego niedużego budynku, w pierwotnym założeniu na magazynek warsztat. W miarę budowy zmieniono plany. Ponieważ nie stać nas było na budowę domku myśliwskiego wg. projektu kol. Andrzeja Ptaszyńskiego, postanowiliśmy  wymieniony budynek zmodernizować

W 2007 r. Koło obchodziło 50 –lecie powstania z tej okazji Kapituła Odznaczeń Łowieckich Uchwałą z dnia 30. 05. 2007 r. nadała Kołu Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej, zakończono również przeróbkę domku drewnianego na szałas w którym świętujemy po polowaniach hubertowskich . W szałasie myśliwskim świętowaliśmy jubileusz Koła i nadanie Kołu oraz Kolegom odznaczeń łowieckich.

Polowania Hubertowskie to  niepodważalne święto dla każdego myśliwego. W naszym Kole na tą okazję zawsze pozostawiamy  wyjątkowe wydarzenia. Takimi wydarzeniami są m.in. ślubowania myśliwskie Kolegów którzy w danym roku zostali myśliwymi.

W roku 2011 Koło postanowiło wyjść naprzeciw interaktywnym czasom i założyło stronę internetową , na odwiedziny, której serdecznie zapraszamy adres strony to: http://wkldaniel.pl  

W roku 2012 Koło obchodziło jubileusz, 55 rocznicę powstania Koła z tej to okazji  Kapituła Odznaczeń Łowieckich Uchwałą z dnia 12. 09. 2012 r. nadaje Kołu Srebrny Medal Zasługi Łowieckiej, również została wykonana modernizacja siedziby Koła w terenie,  przeznaczono część magazynową na socjalną, oraz odnowiono  elewację, co pozwoli na organizowanie zebrań członków Koła w łowisku.        

        Aktualnie Członkami Koła są koleżanka i koledzy : Emilia Formella, Jarosław Apanowicz, Jan Arciszewski, Mirosław Bernatowicz, Sławomir Chojnacki, Andrzej Cieluch, Michał Cieluch, Marcin Dzięcielski, Roman Dzięcielski, Zygmunt Dzięcielski, Tomasz Giz, Norbert Jałowski, Jan Jaroń, Andrzej Jaśniewski, Paweł Kieliba, Sławomir Krzymowski, Zbigniew Kulinkowski, Łukasz Kunz, Mirosław Lech, Tadeusz Lech, Ryszard Miklaszewicz, Marek Miotk, Andrzej Ratajczyk, Dariusz Rosiak,  Andrzej Stenka, Roman Świrski, Romuald Tarasiuk, Kazimierz Wyrwiak, Ryszard Zadrąg, Adam Zakrzewski, Adam Zdanowicz.        

        To my na dzierżawionych terenach od rzeki Łeby zachodniej granicy do drogi Luzino Strzepcz Tłuczewo granicy wschodniej dbamy o zwierzynę i podtrzymujemy tradycje łowieckie.    

 

                                                               DARZ  BÓR  !    

  KADENCJE I SKŁADY ZARZĄDÓW

 

    I   1957

   Prezes                              Bogdan Klimecki

   Łowczy – Sekretarz         Stanisław Samek

   Skarbnik                           Krzysztof Mróz   

 

    II

    Prezes                              Bogdan Klimecki

    Łowczy                            Stanisław Samek

    Skarbnik                          Krzysztof Mróz

    Sekretarz                         Jerzy Jabłoński     

   

     III

    Prezes                              Bogdan Klimecki

    Łowczy                            Stanisław Samek

    Skarbnik                          Józef Lelewski

    Sekretarz                         Jerzy Jabłoński        

 

    IV    1963 - 1965

    Prezes                              Stanisław Samek

    Łowczy                            Szczepan Szymanowski

    Skarbnik                          Józef Lelewski

    Sekretarz                         Jerzy Jabłoński    

 

     V     1965 - 1968

    Prezes                              Franciszek Wieczorek

    Łowczy                            Szczepan Szymanowski

    Skarbnik                          Józef Lelewski

    Sekretarz                         Zygmunt Lenczowski   

 

     VI    1968

    Prezes                              Franciszek Wieczorek

    Łowczy                            Szczepan Szymanowski

    Skarbnik                          Andrzej Wielgosz    

    Sekretarz                         Zygmunt Lenczowski   

 

     VII

    Prezes                              Franciszek Wieczorek

    Łowczy                            Szczepan Szymanowski

    Skarbnik                          Andrzej Wielgosz    

    Sekretarz                          Ferdynand Pernaczyński  

 

   

     VIII   1969  -  1972

    Prezes                              Franciszek Wieczorek

    Łowczy                            Szczepan Szymanowski

    Skarbnik                          Andrzej Wielgosz    

    Sekretarz                          Ferdynand Pernaczyński

 

    IX         1972 - 1975

    Prezes                              Krzysztof Mróz

    Łowczy                            Szczepan Szymanowski

    Skarbnik                          Michał Cieluch   

    Sekretarz                          Ferdynand Pernaczyński  

 

    X          1975 - 1978

    Prezes                              Krzysztof Mróz

    Łowczy                            Szczepan Szymanowski

    Skarbnik                          Michał Cieluch   

    Sekretarz                          Ferdynand Pernaczyński     

 

     XI        1978 - 1980

    Prezes                              Krzysztof Mróz

    Łowczy                            Szczepan Szymanowski

    Skarbnik                          Michał Cieluch   

    Sekretarz                          Ferdynand Pernaczyński

 

    XII        1980 - 1983

    Prezes                              Krzysztof Mróz

    Łowczy                            Szczepan Szymanowski

    Skarbnik                          Michał Cieluch   

    Sekretarz                          Franciszek Wieczorek

 

    XIII      1983 - 1986

    Prezes                               Krzysztof  Mróz

    Łowczy                             Szczepan  Szymanowski

    Skarbnik                           Michał Cieluch

    Sekretarz                          Janusz Moczulewski

 

    XIV      1986 - 1989

    Prezes                               Krzysztof  Mróz

    Łowczy                             Szczepan  Szymanowski

    Skarbnik                           Michał Cieluch

    Sekretarz                          Janusz Moczulewski

 

    XV       1989 - 1992

    Prezes                               Krzysztof  Mróz

    Łowczy                             Szczepan  Szymanowski

    Skarbnik                           Michał Cieluch

    Sekretarz                           Ryszard Loch

 

     XVI      1992  -  1995

    Prezes                                Zbigniew Kulinkowski

    Łowczy                            Władysław Sordyl

    Skarbnik                           Roman Świrski

    Sekretarz                           Ryszard Loch

 

    XVII  1995 - 2000

    Prezes                               Zbigniew Kulinkowski

    Łowczy                             Władysław Sordyl  - a od  15.07.1995 r  Michał Cieluch

    Podłowczy                        Ryszard Miklaszewicz

    Skarbnik                           Roman Świrski

    Sekretarz                           Ryszard Loch

  

    XVIII   2000 - 2005

    Prezes                               Zbigniew Kulinkowski

    Łowczy                             Michał Cieluch

    Podłowczy                        Zygmunt Dzięcielski

    Skarbnik                           Krzysztof Jakubiński

    Sekretarz                          Janusz Moczulewski

 

    XIX   2005 - 2010

    Prezes                               Zbigniew Kulinkowski

    Łowczy                             Krzysztof Jakubiński     - a od Paweł Kieliba

    Podłowczy                        Mirosław Lech

    Skarbnik                           Ryszard Zadrąg

    Sekretarz                          Jarosław Apanowicz

 

    XX    2010 - 2015

    Prezes                               Zbigniew Kulinkowski

    Łowczy                             Mirosław Lech

    Podłowczy                        Marcin Dzięcielski

    Skarbnik                           Ryszard  Zadrąg

    Sekretarz                           Jarosław Apanowicz

 

    XXI   2015 -

    Prezes                               Zbigniew Kulinkowski

    Łowczy                             Marcin Dzięcielski

    Podłowczy                        Tomasz Giz

    Skarbnik                           Ryszard  Zadrąg

    Sekretarz                           Paweł  Kieliba

bottom of page